S40 : Kyosho - Protech
S60 : Protoform
850 sedan : Kyosho - Tamiya
850 wagon : Factory Works

 

 
850 850 850 wagon S40  
Kyosho Tamiya Factory Works Kyosho  
257-200 257-190 257-190 257-200