TOYOTA

 

AE86 : ABC HOBBY, HPI, Yokomo
Sport 800 : ABC HOBBY
TE27 : ABC HOBBY
MR02 : HPI
Supra : Kyosho, HPI, Tamiya

 

Levin AE 86 Sport 800 Levin TE 27 Trueno AE 86 MR02 S
ABC HOBBY ABC HOBBY ABC HOBBY ABC HOBBY HPI
        257-200

 

 
Supra AE 86 MR02 Soarer  
KYOSHO Yokomo KYOSHO HPI  
257-200 257-200 257-200 257-200