Dino 246 GT : ABC Hobby
512BB : ABC Hobyy
330 P4 : Kyosho 
250 GTO : Kyosho

F40 : Tamiya - Kyosho
F50 : Kyosho

Enzo : Tamiya - Protoform
F355 : Power Bodies - HPI
F360 : Tamiya - Protoform - Kyosho
Testarossa : Kyosho - Tamiya
365 GT : Asso
F430 : Tamiya

F50 : Hot Bodies
575 GTC : Kyosho
F430 : Kyosho

 

Dino 246 GT 512 BB 330 P4 250 GTO Enzo F40
ABC Hobby ABC Hobby Kyosho Kyosho Tamiya Tamiya
           

 

F 355 360 Modena 360 Modena 365 GT 575 GTC F430
HPI - 7086 Proline Tamiya Associated Kyosho Kyosho
257-200 257-200     257-200 257-200