Citroen

 

Xsara : Kyosho
2 cv :

 

     
Xsara WRC 2 CV      
KYOSHO        
257-200 257 - 200