A4 Break : HPI
Quattro : Tamiya - Chevron
A4 : HPI - Kyosho - Tamiya
- Frewer Racing
TT : HPI - Tamiya
 

 

A4 Break TT A4 A4 Quattro Sport A4 DTM
HPI - 7405 HPI - 7423 HPI - 7045 Frewer Racing Chevron Models KYOSHO
257-190 257-200 257-200 257-190 257-200 257-200