Giulia GTA : Tamiya
155
: Tamiya - Kyosho
156 : Kyosho - HPI - Protoform 
GTV : HPI
8c Competizione : Delta Plastik

 
 

 Giulia GTA Sport 156 GTA 156 GTV 8c Competizione
TAMIYA KYOSHO - 39255 HPI - 7410 HPI - 7439 Delta Plastik
  257-200 257-200 257-200 257-200